Hvorfor politiattest?


Ringsaker kirkelige fellesråd har gjennom menighetene et stort arbeid for barn og unge gjennom året. Vi vil at alle barn og foreldre skal kjenne seg trygge og ivaretatt og ønsker å skape åpenhet, gi informasjon og gjennomføre forebyggende tiltak for å hindre seksuelle krenkelser. Seksuelle overgrep er helt uforenlig med vår virksomhet og vårt verdigrunnlag.

Politiattest er et viktig redskap for å sikre at personer som tidligere er dømt for seksualforbrytelser eller som for tiden er siktet/tiltalt for slike handlinger, ikke kommer i en posisjon der de kan begå overgrep. Innhenting av politiattest gir et tydelig signal om Ringsaker kirkelige fellesråd sine holdninger. Det vil også gjøre det mindre attraktivt for personer som har begått eller er tilbøyelig til å begå slike handlinger, å engasjere seg i en arbeidet. Innhenting av politiattest skjer med hjemmel i politiregisterforskriften § 34-1. Jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Ringsaker kirkelige fellesråd vil være en seriøs samfunnsaktør som tar barn og unges sikkerhet på alvor. Gode rutiner og enkel registrering skal bidra til trygghet både for barn, foreldre og ledere.

Hvem skal fremvise politiattest

Politiattest skal avkreves av personer som utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. For Ringsaker kirkelige fellesråd vil dette gjelde både ansatte og frivillige medarbeidere. Det gjelder hovedledere, medledere, ungdomsledere og alle ledere som deltar på leir, eller andre arrangementer med overnatting.

Det innhentes normalt ikke politiattester på foreldre og andre hjelpere som kjører eller kortvaring hjelper til under ulike arrangementer. Ungdommer fra 15-18 år skal også fremvise politiattest dersom de er medledere, hjelpeledere eller deltar som ledere på leir. Dersom personen er mindreårig må også en av foreldrene/foresatte undertegne på søknadsskjemaet.

På grunn av gjeldende regler må alle, uavhengig av om de har fremvist politiattest i andre organisasjoner, menigheter, lag og foreninger, innhente en egen politiattest til Ringsaker kirkelige fellesråd. 

Hvilke opplysninger fremgår av attesten

Politiattest inneholder opplysninger om hvorvidt en person er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg eller dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Ringsaker kirkelige fellesråd har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold som politiet har registrert.

 

Tilbake